L’objectiu del projecte MicroTIC és definir les bases tècniques i de model de negoci d’una microsolució TIC, innovadora i energèticament eficient per a PIMES.

Un dels reptes tècnics més importants consisteix en poder obtenir una solució integral, escalable i transportable que pugui acompanyar a la PIME en el seu creixement com empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació.

Pel que fa al desenvolupament del model de negoci, es considera important que sigui de caràcter innovador i que no limiti a la PIME en les seves inversions TIC.

L’èxit de la proposta residirà de manera important en el nivell d’estalvi provocat per una futura implantació de la nova microsolució TIC vers actuals propostes utilitzades o estudiades. Així doncs, la implementació de la solució permetrà augmentar la seva competitivitat millorant la seva infraestructura TIC alhora que reduint la seva despesa energètica.

Amb l’objectiu d’identificar les necessitats de les PIMES i la problemàtica existent, el projecte MicroTIC s’ha iniciat realitzant un anàlisi de l’estat de l’art de solucions TIC aplicables a PIMES.

Els diferents projectes europeus desenvolupats en l’àmbit dels data centers i les tecnologies TIC han permès obtenir una primera informació de l’estat de l’art de les solucions TIC, tot i que no s’ha identificat cap projecte centrat exclusivament en solucions TIC per PIMES.

L’anàlisi de la informació disponible ha permès fer una recopilació i identificació de les estructures i l’arquitectura de les solucions més emprades, les segmentacions més utilitzades i, per un altre cantó, els costos d’inversió i operació i els models de negoci que s’acostumen a utilitzar.

La identificació de diversos conceptes d’eficiència energètica aplicables als data centers ha permès profunditzar en les solucions més utilitzades i valorar aquelles que podrien ser d’aplicació a les PIMES del nostre país. De la mateixa manera, s’ha realitzat una anàlisi amb l’objectiu de detectar les solucions eficients que ja existeixen pels data centers.

De manera complementària, s’ha realitzat una recerca de les principals problemàtiques existents al mercat per implementar data centers eficients. En aquest punt, s’han obtingut dades d’uns estudis realitzats als EUA i a Àustria i França. Les principals conclusions obtingudes d’aquests estudis serviran com a base i es tindran en consideració a l’hora de plantejar la solució final del data center eficient i escalable per a PIMES contemplat al projecte MicroTIC.

Per tal d’aprofundir en el coneixement de les necessitats de les PIMES en matèria d’infraestructures TIC i de les diferents funcionalitats verticals (dades, connectivitat, eficiència energètica i seguretat tant en l’alimentació energètica com de dades), el projecte MicroTIC està realitzant una campanya de recollida d’informació a través d’enquestes web i telefòniques.

Enllaç a l’enquesta web: https://es.surveymonkey.com/r/9PZMND8

De manera paral·lela a la realització d’enquestes, s’està desenvolupant una campanya de mesures en algunes PIMES seleccionades. Aquesta campanya consisteix en instal·lar, durant aproximadament una setmana, sensors de temperatura i humitat en punts estratègics de la sala de servidors, així com analitzadors de xarxa que ens permetran saber el consum dels servidors i dels equips auxiliars.

La informació que s’obtingui d’aquestes campanyes permetrà desenvolupar una solució TIC innovadora i eficient adaptada a les necessitats reals de les PIMES del nostre país.

Pàgina web del projecte MicroTIC: http://microtic.eu/

Anuncis